Project properties

Title Internship bij Bureau Waardenburg:
Literatuur- en veldstudie aan de raaf
Group Wildlife Ecology and Conservation group
Project type internship
Credits 24-39
Supervisor(s) Fred de Boer
Examiner(s) Prof.dr.ir. F. van Langevelde
Contact info fred.deboer@wur.nl
Begin date 2017/11/01
End date 2022/12/31
Description In Nederland neemt het aantal raven gestaag toe, en ze worden op steeds meer plaatsen in het land waargenomen. De raaf leeft een verborgen leven, waardoor er in ons land nog niet veel bekend is over de ecologie van deze forse kraaiachtige. Zo is er weinig bekend over het gebiedsgebruik van zowel jonge als adulte raven. Hoe verspreiden broed- en niet-broedvogels zich en wat zijn hun foerageergebieden en voedselbronnen? Is er een verschil in gebiedsgebruik tussen subadulte en adulte dieren (broedparen versus niet broedparen)? Maar ook over de actieradius in en buiten het broedseizoen is nog weinig bekend. Hieruit volgt ook een andere belangrijke vraag: vindt er uitwisseling plaats tussen de populaties in Nederland (Veluwe, Oost Nederland, Flevoland etc.)?
De stage zou deels een literatuurstudie omvatten, waarbij een overzicht van bestaande kennis en literatuur over ecologie, trend en verspreiding in Nederland gemaakt wordt. Daarnaast veldonderzoek naar gedrag en gebiedsgebruik van de raaf in Oostvaardersplassen. Stage kan een aanzet vormen voor onderzoek met satellietzenders in de Oostvaardersplassen.

Duur: minimaal 3 maanden
Periode: jaarrond
Used skills
Requirements