Project properties

Title Herintroductie van Oud Bossoorten
Group Plant Ecology and Nature Conservation Group
Project type thesis
Credits 24-36
Supervisor(s) Philippine Vergeer (Plant Ecology and Nature Conservation)
Examiner(s) Philippine Vergeer (Plant Ecology and Nature Conservation)
Contact info philippine.vergeer@wur.nl
Begin date 2022/01/15
End date 2022/12/31
Description De Brabantse bossen zijn relatief jong (<100 jr) en liggen op voedselarme dekzandruggen, veelal voormalige heiden. Een rijke bodem ontbreekt vaak, alsmede boomsoorten die rijk strooisel vormen. Door verzuring en verarming zijn veel oude bossoorten waarschijnlijk sinds de omvorming naar heide, en wellicht eerder, verdwenen. Als de bosbodem weer functioneert (incl. de aanwezigheid van rijk-strooisel bomen) dan ontstaan er mogelijkheden voor vestiging van oud bossoorten. Echter, veel oud bossoorten vormen een (zeer) kortlevende zaadbank waardoor vestiging vanuit de zaadbank vaak niet mogelijk is. Ook kan het zijn dat de soorten er nooit gestaan hebben, maar dat het gebied nu, al dan niet door herstelmaatregelen of gericht bosbeheer, wel geschikt wordt geacht (er is bijvoorbeeld een strooisellaag en een goed ontwikkelde humusrijke laag aanwezig). Vanwege de hoge mate van versnippering en het beperkte verspreidingsvermogen van veel oud bossoorten zullen deze soorten de gebieden niet op eigen kracht kunnen bereiken. Herintroductie (of introductie) van deze bossoorten is dan noodzakelijk.
Binnen dit project zijn meerdere onderwerpen mogelijk.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het optimaliseren van herintroductie (handvatten voor succesvolle herintroductie aanreiken) met als doel verdwenen oud-bos soorten terug te brengen in gezonde, zichzelf in stand houdende populaties.

Een voorbeeld van aanpak
Oud bossoorten (Dalkruid, Gewone Salomonszegel, Witte Klaverzuring, Bosanemoon of Lelietje-van-Dalen) zullen experimenteel worden geherintroduceerd op drie locaties: Twee locaties waar de bodemcondities verbeterd zijn en op een locatie waar de condities ogenschijnlijk al goed zijn zonder dat daar maatregelen ter herstel van de bodem zijn genomen. De geherintroduceerde soorten zullen nauwlettend worden gevolgd. Overleving, groei en eventueel bloei en zaadzetting zullen worden gemeten. Tevens zal een aanvullend kasexperiment worden opgezet met doel intensievere monitoring en het verkrijgen van aanvullende kennis en inzichten met betrekking tot kieming en vestiging.

In dit project wordt nauw samengewerkt met Bosgroep Zuid Nederland.
Used skills
Requirements